Laerskool Glenharvie CombinedHoliday homework Gr 4 to 7

 

Home /  Tuis

About us / Inligting

Kontak ons /  Contact us

Activities / Aktiwiteite

Calendar / Kalender

Academics / Akademie

Pssst Glennies Pssst

Employees / Personeel

Related Links / Skakels

GRAAD 4/GRADE 4

ENGLISH

DBE P65-68

MAKE SURE ALL ACTIVITIES FROM P-68 ARE COMPLETED IN FULL.

STUDY SPELLING OF WEEK 8

MATHS/WISKUNDE

TIMETABLE – PRACTISE AT THE BACK OF YKOUR “BEAR” BOOK, 6 PAGES

TABLES 2-12 (6 X 2-12) DRAW COLUMNS

DBE BOOK COMPLETE WORKSHEETS NR 30B-33

TAFELS – OEFEN AGTER IN JOU “BEER” BOEK, 6 BLADSYE.

TAFELS 2-12 (6 X 2-12) TREK KOLOMME

DBE BOEK – VOLTOOI WERKKAARTE NR 30B-33

AFRIKAANS

HUISTAAL: DBE BOEK BL 60-85

EERSTE ADDISIONELE TAAL:

P58 A,B,C

P51 A,B

P53 A,B,C,D

P55 ALFABETIESE VOLGORDE

P54-44 WOORDE VIR SPELLING

NS/NW

TOPIC 3-4 MUST BE STUDIED FOR THE CLASS TEST WHEN THE SCHOOL START, P23-46

SS/SW

REMEMBER TO READ THE INFO IN EACH UNIT BEFORE STARTING THE RELEVANT ACTIVITY

ONTHOU OM DIE INFORMASIE IN ELKE EENHEID TE LEES VOOR JY DIE AKTIWITEIT DOEN

WEEK 1 & 2 (DIVIDE THE WORK INTO 2 WEEKS)

WRITE THE KEYWORDS/SKRYF DIE SLEUTELWOORDE P23-42

PLEASE DO ACTIVITY/DOEN ASB AKTIWITEI P23-37

PSW

REMEMBER TO READ THE INFO IN EACH CHAPTER BEFORE STARTING THE RELEVANT ACTIVITY/ONTHOU OM DIE INFORMASIE IN ELKE HOOFSTUK TE LEES VOOR JY AKTIWITEITE DOEN.

WEEK 1 & 2

WRITE THE KEYWORDS/SKRYF DIE SLEUTELWOORDE P50-69

PLEASE DO ACTIVITY/DOEN ASB AKTIWITEIT 7.1,7.2,7.3,8.1 & 8.2 P50-57

MAKE SURE TO READ THE STORY/LEES OOK DIE STORIE P52-53

Grade 5/ Graad 5

English

Study the spelling words and the meaning.

Absence, Absenteeism, Assertive, Assistance, Association, Assonance, Adventure, Advertisement, Advise, Advocate, Beverage, Bibliography, Bicycle, Brilliant, Broadcast, Broccoli, Brochure, Capital, Capitol.

Do lots of reading: story books, magazines, newspaper etc.

Speak the English language frequently.

Maths/ Wiskunde

DBE Book, term 2 worksheets:

Round off: 26-27

Addition and subtractions: 28-31

Money problems: 32-33

Polygons and circles: 53

Lines of symmetry: 53a-53b

Afrikaans Huistaal

DBO boek bladsy 70-85

Afrikaans First additional language

Afrikaans sonder grense

bl: 64 -75

SS/ SW

Please see that the following activities are done when school opens. 14 April 2020

Topic 2

Physical feature of South- Africa

Activity 1 page 25

South Africa from above

Activity page 27

Physical features

Activity 3 & 4 Page 28 & 29

Activity 5 & 6 page 30

NS/ NW

Topic 3 -5 must be studied for the class test when the school re-opens.

Creative arts

Page 84 – Activity 14.1

Act 14.2 - Draw the pictures on page 85 and paste them in your book.

Act 14.4 – Draw your own mural.

 

PSW

Remember to read the information in each chapter before starting the relevant activity,

Write the key words: pg 50-65

Please do activity 8.1, 8.2, 8.3

Please do activity pg 52-53.

Subject / Vak

Grade 6

English

Know these spelling words. Know the meaning and how to use them in sentences.

Pleasurable, population, porcelain, previous, procedure, raspberry, religious, rescue, restaurant, scissors, spontaneous, stationary, summary, textbook, turtle, vaccine, vegetarian, wedding, wilderness, whisper.

Do lots of reading: story books, magazines, newspapers etc..

Speak the English language frequently.

Afrikaans HL

Bladsy 74 - 87

Afrikaans FAL

Leestyd: ‘n Strokiesprent bl. 58 – 60: Afrikaans sonder Grense HB

Luister-en Leestyd: ‘n Gedig  - Soos ‘n Boelie bl. 62 -62: Afrikaans sonder Grense HB

Skryftyd: Beskryf ‘n persoon: bl 64  - Afrikaans sonder Grense HB

Hersiening: Wat ken jy nou? Bl. 65 – Afrikaans sonder Grense HB

 

Mathematics /

Wiskunde

DBE book Pages 76 – 115

DBE boek bladsy 76 – 115

Natural Science /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurwetenskappe

Solids, liquids and gasses

Act 1 pg55 (workbook)

Particles are arranged differently in solids, liquids and gasses. Activity 4 pg58 – 59

Revision topic pg60 (Do in workbook)

Mixtures

Activity 1 pg61 (workbook)

Keywords pg62 (workbook)

Read the pages and do the activities in textbook

 

Vastestowwe, vloeistowwe en gasse

Akt 1 bl55 en lees bl56

Partikels is verskillend gerangskik in vastestowwe, vloeistowwe en gasse. Akt 4 bl58 – 59

Hersiening van onderwerp 5 bl60. Vraag en antwoord in werkboek gedoen.

Mengsels

Akt 1 bl61

Sleutelwoorde bl62 (skryf in werkboek)

Lees al die aktiwiteite en doen aktiwiteite in werkboek

Social Science /

 

 

 

 

 

 

Sosiale wetenskappe

Topic 2 pg 28 -29

Trade activity 1 pg 29

Why people trade

Activity 2 & 3 pg 31 – 32

What people trade

Activity 4 & 5 pg 33 – 34

Onderwerp 2 bl. 28 – 29

Handel aktiwiteit 1 bl. 29

Hoekom mense handel dryf

Aktiwiteit 2 & 3 bl. 31 – 32

Waarmee mense handeldryf

Aktiwiteit 4 & 5 bl 33 – 34

PSW /

PSW

Term 2 & 3 keywords/

Termyn 2 & 3 Sleutel terme

Creative arts /

Kreatiewe kunste

Term 2 & 3 keywords/

Termyn 2 & 3 Sleutel terme

Subject

Grade 7      

Afrikaans Huistaal

Skryf ‘n onderhoud in ‘n Dialoogvorm – bl. 38 Piekfyn HB

Kleinboord Nuus – Verdwene skeepsbyt glo gekry – bl.39 – 41 Piekfyn HB

Skryfwyse – los en vas bl.47 – 49 Piekfyn HB

Ons gesels met Pieter W Grobbelaar BL. 50 -51 PieKfyn HB

 

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

Qina en Awande b. 46 – 48 Piekfyn HB

My les bl.56 – 57 Piekfyn HB

Die jongman wat ‘n skaduwee gekoop het bl. 61 – 63 Piekfyn HB

Woordeskat bl. 65 – 66 Piekfyn HB

English

From Page 72 (Activity 5.4) up to Page 87 (Activity 6.3).

Mathematics/ Wiskunde

DBE book: Pages 74 - 105

NS/ NW

Explora book

Properties of materials

Pg 148-153 (investigation on pg153-156 will be done in class)

Boiling and melting points

Pg157-160, Pg165-166

Impact on the environment Pg168-170

Summary Pg171-172

Revision Pg173-175

Read all the pages and do the activities in your workbook.

 

Explora Handboek

Eienskappe van materiale en materie

Fisiese eienskappe van Materiale Bl148-153 (Ondersoek Bl153-156 sal in die klas gedoen word)

Kookpunte en smeltpunte Bl157-160 en Bl165-166

Invloed op die omgewing Bl168-170

Opsomming Bl171-172

Hersiening Bl173-175

Lees al die bladsye en doen die aktiwiteite in jou werkboek.

 

SS/ SW

English:

Please see that the following activities are done when school opens. 14 April 2020

Topic 2 Pg 26 – 27

Volcanoes, earthquakes and floods

Structure of Earth – Activity 1 & 2 Pg 29 -31

 

Volcanoes

Activity 1 & 2 Pg 33-35

 

Earthquakes

Activity 1 & 2 Pg 36-37

Afrikaans:

As gevolg  van skole wat gesluit is doen asb die volgende aktiwiteite.

Onderwerp 2

Vulkane, aardbewings en oorstroomings. Bl 23

 

Eenheid 1: Die Struktuur van die Aarde Bl 24

Atiwiteit 1 Bl 25

Atiwiteit 2 Bl 27

 

Eenheid 2 : Vulkane Bl 28 – 32

Aktiwiteit 3 Bl 32

 

Eenheid 3: Aardbewings Bl 33

Aktiwiteit 4 Bl 35

Aktiwiteit 5 Bl39

Technology/ Tegnologie

Study Pages 111 – 126 and make sure that you understand everything on those pages to be able to write a test.

 

Studeer bladsye 111 – 126 en maak seker dat jy al die werk goed genoeg vertaan om `n vraestel te kan skryf daaroor.

EMS/ EBW

Term two Key Words (Summarize pages 55 – 63).

Do activity 5.1 up to 5.5.